icon-PG-LG-01-13 icon-PG-LG-03 icon-PG-LG-40 icon-PG-LG-01 icon-PG-LG-01-13 icon-PG-LG-01 icon-PG-LG-03 icon-PG-LG-01-13 icon-PG-LG-40 icon-PG-LG-03 data-icon data-icon icon-PG-LG-01-13 icon-PG-LG-01 icon-PG-LG-01-13 icon-PG-LG-03 icon-PG-LG-01 icon-PG-LG-03 icon-PG-LG-01-13 icon-PG-LG-40 icon-PG-LG-plenarn-01 icon-PG-LG-40 icon-PG-LG-03 icon-PG-LG-03 icon-PG-LG-01-13 icon-PG-LG-01-13 icon-PG-LG-01 icon-PG-LG-01-13 icon-PG-LG-01 icon-PG-LG-01 icon-PG-LG-03 icon-PG-LG-40 icon-PG-LG-03 icon-PG-LG-01 icon-PG-LG-plenarn-01 icon-PG-LG-01 language

Регламент роботи

Затверджено рішенням міської ради від 22.12.2015 року № 3-6/VII  (з доповненнями та змінами)

 РЕГЛАМЕНТ

роботи Ватутінської міської ради VII скликання

                         Розділ 1. Загальні положення

Стаття 1. Міська рада

1. Ватутінська міська рада (далі рада) є виборним представницьким органом місцевого самоврядування, що складається з депутатів і відповідно до закону представляє територіальну громаду міста та здійснює від її імені та в її інтересах функції та повноваження місцевого самоврядування.

2. Порядок діяльності ради, її органів та посадових осіб визначається Конституцією України, Законами України "Про місцеве самоврядування в Україні", "Про статус депутатів місцевих рад", іншими законодавчими актами України, цим регламентом та іншими рішеннями міської ради.

Стаття 2. Предмет регламенту

1. Цим регламентом встановлюється порядок скликання сесій ради, підготовки і розгляду нею питань, проведення засідань, прийняття рішень ради, порядок формування та організації роботи постійних та інших комісій ради, порядок формування виконавчих органів ради, здійснення депутатської діяльності, обрання та затвердження посадових осіб та інші процедури, які випливають із повноважень ради, встановлених Конституцією та законами України.

2. Регламент, зміни і доповнення до нього приймаються міською радою за пропозицією голови, секретаря ради, постійних комісій, депутатських фракцій та груп, депутатів міської ради.

Стаття 3. Мова роботи ради

1.Работа ради та її діловодство ведуться українською мовою.

Стаття 4. Гласність в роботі ради

1. Засідання ради, постійних, тимчасових та інших комісій є відкритими і гласними.

2. За рішенням ради можуть проводитися закриті засідання для розгляду конкретно визначених питань, відповідно до вимог законодавства України про інформацію, і стосуються:

а) інформації, щодо приватного життя конкретних громадян, даних персонального характеру;

б) конфіденційної інформації, що визнана такою у встановленому порядку і належить міській раді, установам, підприємствам організаціям і відомствам;

         в) інформації, що становить державну таємницю.

3. Якщо прийняте у результаті закритого засідання рішення не містить даних, розголошення яких призведе до порушення законодавства у сфері інформації та відповідної таємниці, воно оприлюднюється у встановленому регламентом порядку.

4. Гласність роботи ради забезпечується:

а) доведенням до відома громадськості інформації про план роботи ради;

б) трансляції її засідань всіма можливими засобами телебачення і радіомовлення та технічними засобами;

в) публікацією звітів про роботу та рішень ради у пресі;

г) на засіданнях ради можуть бути присутніми громадяни міста на визначених для них місцях.

5. Представники телебачення, радіо і преси акредитуються при раді на певний термін, який не може бути більшим за термін дії ради поточного скликання, через подання відповідної заяви, підписаної повноваженою на те особою засобу масової інформації секретареві ради. Відмова в акредитації повинна бути вмотивованою і може бути оскаржена до ради або до суду. Акредитованим представникам засобів масової інформації надається можливість ознайомлення з матеріалами, які поширюються серед депутатів на пленарному засіданні, за винятком тих, що слухаються у режимі "закритого засідання".

6. У разі порушення законодавства про інформацію або цього регламенту представником засобів масової інформації рада своїм рішенням може позбавити його акредитації на визначений нею термін.

7. Місця для депутатів ради відводяться в залі засідань окремо від місць для інших осіб, присутніх на засіданні, і не можуть бути зайняті іншими особами.

Стаття 5. Запрошені на засідання ради

1. На пленарні засідання сесії ради та засідання її органів можуть запрошуватися гості та службові особи.

2. В пленарних засіданнях ради можуть брати участь народні депутати України та депутати обласної ради з правом дорадчого голосу, їх помічники

3. Рада процедурним рішенням може вимагати присутності на засіданні будь-якої посадової особи місцевого самоврядування.

4. Комісія ради може запросити службовців органу місцевого самоврядування, експертів, фахівців на засідання ради, де розглядаються питання, що опрацьовуються цією комісією або стосуються предмету діяльності. На вимогу ради та її посадових осіб керівники розташованих або зареєстрованих на території міста підприємств, установ та організацій, незалежно від форм власності, зобов'язані прибути на засідання ради або її органів для надання інформації з питань, віднесених до відання ради та її органів, відповідей на запити депутатів.

5. Головуючий на засіданні доводить до відома депутатів про осіб, присутніх на засіданні за офіційним запрошенням.

6. Особи, присутні на засіданнях ради та її органів, повинні утримуватися від публічних проявів свого ставлення до того, що відбувається на засіданні, і не порушувати порядок. У разі порушення порядку їх після попередження головуючого, а у разі грубого порушення - негайно, за розпорядженням головуючого на засіданні, може бути випроваджено з приміщення, де відбувається засідання.

Стаття 6. Встановлення державних та місцевих символів

1. Державний прапор України, міський герб та міський прапор           встановлюється на Будинку ради на постійно.

2. На час пленарних засідань ради Державний прапор, Державний герб, прапор міста та герб міста встановлюються в залі, де проходить засідання.

 

РОЗДІЛ II. ДЕПУТАТИ, ПОСАДОВІ ОСОБИ Й ОРГАНИ РАДИ

Підрозділ 1. Депутати

Стаття 7. Діяльність депутатів

1. Діяльність депутата під час сесії включає:

а) участь у засіданнях ради;

б) участь у засіданнях постійних та інших комісій ради, їх підкомісій та робочих чи підготовчих груп;

в) виконання доручень ради та її органів;

г) робота з виборцями;

2. Діяльність депутата, зазначена в пунктах б - г частини 1 цієї статті, здійснюється у період між пленарними засіданнями ради, за винятком випадків виконання невідкладних доручень ради.  

3. Участь у засіданнях ради та її органів, виконання доручень ради є підставою для відкладення депутатом усіх інших службових справ.

4. У разі невиконання депутатом своїх обов'язків у раді та її органах, систематичного порушення ним встановленого порядку їх роботи, рада має право звертатися до керівництва міської організації політичної партії, членом якої є депутат, з вимогою прийняття мір реагування.

Стаття 8. Права депутата в раді

1. Депутат користується правом ухвального голосу з усіх питань, що розглядаються на засіданнях ради та її органів (комісій), до складу яких він входить.

Кожний депутат у раді та її органах, до складу яких він входить, має один голос. Депутат, який не входить до складу будь-якого органу ради, може брати участь у його роботі з правом дорадчого голосу.

2. Депутат в порядку, визначеному регламентом, має право:

а) обирати і бути обраним до органів ради;

б) пропонувати питання для розгляду радою та її органами;

в) вносити пропозиції і зауваження щодо порядку денного засідання ради та її органів, порядку розгляду обговорюваних питань та їх суті;

г) вносити для розгляду проекти рішень, інших документів, що приймаються радою або її органами, поправки до них;

д) висловлювати думку щодо персонального складу утворюваних радою органів і кандидатур посадових осіб, які пропонуються для обрання, затвердження, призначення або погодження відповідною радою;

е) порушувати питання про недовіру міському голові, розпуск органів, утворених радою, та звільнення посадових осіб місцевого самоврядування.

є) брати участь у дебатах, звертатися із запитами та зверненнями, ставити запитання доповідачам, співдоповідачам, з процедурних питань - головуючому на засіданні;

ж) вносити пропозиції про заслуховування на пленарному засіданні ради звіту чи інформації керівника будь-якого органу, підзвітного чи підконтрольного раді, а також з питань, що входять до компетенції ради, інших органів і посадових осіб, які діють на території ради;

з) виступати з обґрунтуванням своїх пропозицій та з мотивів голосування, давати довідки;

і) оголошувати на засіданнях ради та її органів тексти звернень, заяв, резолюцій, петицій громадян чи їх об'єднань.

ї) знайомитися з будь-якими документами, які зберігаються у відповідних органах місцевого самоврядування, та робити виписки копіювання цих документів;

       й) офіційно представляти виборців у міській раді та її органах;

к) вносити на розгляд ради та її органів пропозиції з питань, пов’язаних з його депутатською діяльністю;

л) ознайомлюватися з текстами виступів в аудіо записах чи протоколами засідань ради та її органів до їх опублікування;

м)мати інші права, що випливають із законодавства та рішень ради;

н) об’єднуватись з іншими депутатами місцевої ради у депутатські групи/ фракції, які діють відповідно до Регламенту ради.

3. Депутат з обговорюваного на сесії ради питання може передати головуючому тексти свого не виголошеного виступу, пропозиції та зауваження для включення до протоколу засідання ради чи її органу, в якому він бере участь.

4. Депутат забезпечується інформацією про суспільно-політичні події, які проводяться у межах територіальної громади.

Підрозділ 2. Депутатські групи та фракції ради

Стаття 9. Добровільні об'єднання депутатів

1. Депутати міської ради мають право на об'єднання, відповідно до норм цього регламенту, у депутатські групи та фракції.

2. Депутати ради на основі єдності або партійного членства можуть об'єднуватися в депутатські групи (з чисельністю не менше трьох депутатів ради) та депутатські фракції (з чисельністю не менше п’яти депутатів ради). 

3. Порядок роботи депутатської групи/фракції, умови вступу депутата до них, його виходу чи виключення з них визначаються відповідною депутатською групою/фракцією.

4. До складу депутатських груп/фракцій можуть входити також позапартійні депутати міської ради, які підтримують політичну спрямованість груп/фракцій.

 1. Реорганізація та формування нових депутатських груп/фракцій можуть проводитися протягом повноважень ради.

Стаття 10. Утворення депутатських груп та фракцій

1. Депутатські групи/фракції утворюються на засіданні депутатів, що виявили бажання створити групу/фракцію.

2. Рішення про утворення групи/фракції, обрання осіб, що уповноважені представляти групу/фракцію, оформляється письмовим повідомленням про сформування депутатської групи/фракції із зазначенням персонального складу та партійної належності членів групи/фракції, та депутатів, які вповноважені представляти групу/фракцію. До цього додається протокол зборів членів групи/ фракції, підписаний всіма депутатами, що її утворили..

3. Порядок вступу до групи/фракції та виходу з неї визначається самою групою/фракцією. Депутат міської ради може входити до складу лише однієї групи/фракції.

Стаття 11. Реєстрація депутатських груп та фракцій

1. З метою реєстрації депутатської групи/фракції, уповноважена особа від групи/фракції, подає головуючому на пленарному засіданні ради подання про утворення депутатської групи/фракції з особистими підписами всіх членів групи/фракції. В поданні містяться: назва групи/фракції, відомості про персональний склад, партійну належність депутатів-членів групи/фракції, прізвища осіб, уповноважених представляти групу/фракцію.

2. Рішення про об’єднання депутатів у групу/фракцію доводиться до відома депутатів міської ради головуючим на пленарному засіданні ради.

3. 3 моменту оголошення депутатська група/фракція вважається зареєстрованою.

4. Інформаційні матеріали про депутатську групу/фракцію після її реєстрації поширюються серед депутатів; в тому ж порядку повідомляється про зміни в складі депутатських груп.

5. Про зміни в складі депутатської групи/фракції її уповноважений представник повідомляє письмово секретаря ради.

6. У разі, коли склад депутатської групи/фракції стає меншим від встановленої, вона припиняє свою діяльність,  про що секретар ради інформує депутатів на найближчому засіданні ради.

7. Розпуск (саморозпуск) депутатської групи/фракції не є підставою для перегляду персонального складу органів ради.

 

Стаття 12. Права депутатських груп та фракцій

1. Депутатські групи/фракції мають право на пропорційне представництво у постійних та тимчасових комісіях ради, якщо вони були утворені до формування цих органів. Перегляд складу комісій, у зв'язку з утворенням нових груп/фракцій в раді, можливий лише у випадку, якщо така пропозиція підтримується більшістю складу ради.

2. Депутатські групи/фракції можуть попередньо обговорювати кандидатури осіб, які пропонуються для обрання, затвердження, призначення або погодження радою із запрошенням цих осіб на засідання відповідної групи/фракції.

3. Депутатські групи/фракції мають право виступу представника з будь-якого питання, що розглядається радою.

4. Депутатські групи /фракції проводять свої засідання відкрито і гласно.

5. Жодна депутатська група/фракція не має права виступати від імені територіальної громади.

6. Керівництво депутатської групи/фракції може в письмовій формі доручити виконання закріплених за представником групи цим регламентом функцій будь-кому з членів відповідної депутатської групи/фракції.

7. За зверненням уповноваженого представника депутатської групи/фракції секретар ради поширює серед депутатів підготовлені нею матеріали про її діяльність як офіційні від депутатської групи/фракції.

Підрозділ 3. Посадові особи ради

Стаття 13. Міський голова

1. Міський голова є головною посадовою особою територіальної громади.

2. Повноваження міського голови починаються з моменту оголошення відповідною міською виборчою комісією на пленарному засіданні ради рішення про його обрання і, закінчуються в момент вступу на цю посаду іншої обраної відповідно до законодавства України особи, крім випадків дострокового припинення його повноважень.

3. Повноваження міського голови визначаються чинним законодавством і можуть бути припинені достроково у випадках, передбачених чинним законодавством.

4. При здійсненні наданих повноважень міський голова є відповідальним перед радою, з питань здійснення виконавчими органами ради повноважень органів виконавчої влади - підконтрольним відповідним органам виконавчої влади.

5. Щорічно міський голова зобов'язаний прозвітувати перед:

а)радою про роботу виконавчих органів ради;

б)територіальною громадою міста.

6. Рада більшістю голосів може зажадати позачергового звіту міського голови, якщо за це проголосувало понад половина від складу ради і від попереднього звіту пройшло не менше, як три місяці.

7. Міський голова має право протягом п’яти днів з дня прийняття рішення зупинити набрання чинності рішення і внести на повторний розгляд ради з обґрунтуванням зауважень.

Стаття 14. Секретар ради

1. Секретар ради обирається таємним голосуванням за пропозицією міського голови або депутатів міської ради з числа депутатів ради та працює в раді на постійній основі. Повноваження секретаря ради можуть бути достроково припинені за рішенням ради.

2. Секретар ради:

1) у випадках, передбачених чинним законодавством та регламентом:

а) скликає сесії ради;

б) веде засідання ради;

в) підписує протоколи сесії та її рішення;

2) організовує підготовку сесій ради, питань, що вносяться на розгляд ради;

3) повідомляє депутатів і доводить до відома населення не пізніше як за 10 днів до сесії, вказавши час і місце проведення сесії ради, питання, які передбачається винести на розгляд ради;

4) забезпечує своєчасне доведення рішень ради до виконавців і населення, організовує контроль за їх виконанням;

5) за дорученням міського голови координує та контролює діяльність постійних та інших комісій ради, дає їм доручення, сприяє організації виконання їх рекомендацій;

6) сприяє депутатам ради у здійсненні їх повноважень;     

7) організовує за дорученням ради відповідно до законодавства здійснення заходів, пов'язаних з підготовкою та проведенням референдумів і виборів до органів державної влади та місцевого самоврядування;

8) забезпечує зберігання у раді офіційних документів, пов'язаних з місцевим самоврядуванням територіальної громади, забезпечує доступ до них осіб, яким це право надано у встановленому порядку;

9) вирішує за дорученням міського голови або ради інші питання, пов'язані з діяльністю ради та її органів;

10) здійснює інші повноваження, що випливають із Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" та цього регламенту.

3. Секретар ради за пропозиціями відповідних комісій ради організовує планування роботи з підготовки проектів рішень ради і, враховуючи висновки профільних комісій про готовність проектів рішень та інших актів до розгляду, вносить відповідні пропозиції на розгляд міського голови згідно з положеннями цього регламенту.

Підрозділ 4. Постійні комісії ради

Стаття 15. Постійні комісії

1. Постійні комісії ради є її органами, що утворюються для попереднього розгляду та підготовки питань, які належать до її відання, а також здійснення контрольних повноважень щодо виконання рішень ради, діяльності виконавчих органів ради у сфері компетенції комісії.

2. Кількість членів комісії не може бути більшою 7  та меншою 3 депутатів ради. Повноваження постійних комісій ради, порядок їх створення та діяльності визначаються чинним законодавством, цим регламентом та положенням про постійні комісії ради.

Стаття 16. Утворення постійних комісій

1. Постійні комісії ради обираються з числа її депутатів на першій сесії ради нового скликання на термін її повноважень.

2. Підготовча група, яка бере участь у підготовці першої сесію новообраної ради, розглядає заяви депутатів та узагальнює і систематизує пропозиції щодо кількості комісій, їх назв та персонального складу, готує попередні проекти рішень ради.

3. Рада приймає рішення про перелік постійних комісій та обирає їх персональний склад.

4. Персональний склад комісії визначається бажаннями депутата, пропозиціями депутатських груп/фракцій та вимогами щодо мінімальної та максимальної чисельності депутатів в комісії.

5. У разі необхідності може бути створено нові постійні комісії, скасовано або реорганізовано раніше створені, змінено їх кількісний склад, переобрано персональний склад, за умови дотримання норм цього регламенту.

6. Рада обирає постійні комісії у складі їх голів і членів, інші питання структури комісії вирішуються відповідною комісією.

7. Голови комісій обираються радою шляхом таємного голосування за пропозицією міського голови. Міський голова може пропонувати на обрання головою комісії одну й ту ж особу не більше двох разів. У разі відхилення пропозицій міського голови щодо кандидатури, на посаду голови постійної комісії може пропонуватись інша особа за узгодженням між депутатськими фракціями.

8. До складу постійних комісій ради не можуть бути обрані міський голова, секретар ради.

Стаття 17. Загальні повноваження постійних комісій ради

Відповідно до компетенції, визначеної положенням про постійні комісії ради, постійні комісії:

1) розглядають на своїх засіданнях та готують висновки та рекомендації по проектам нормативних та інших актів міської ради, незалежно від суб'єкту їх внесення;

2) здійснюють загальний контроль за виконанням міського бюджету в частині, що відноситься до їх компетенції, для чого виконання бюджету розглядається щоквартально на засіданнях комісії;

3) здійснюють контроль над відповідними управліннями та відділами виконавчих органів ради, комунальних підприємств, установ та організацій;

4) заслуховують на своїх засіданнях звіти керівників виконавчих органів ради, комунальних підприємств, установ та організацій щодо виконання рішень ради та скарг депутатів, юридичних чи фізичних осіб на їх діяльність та приймають рекомендації  щодо подальшого перебування на посаді цих керівників;

5) аналізують, узагальнюють та систематизують заяви, звернення та скарги фізичних та юридичних осіб з питань, що належать до компетенції комісій та готують пропозиції щодо поліпшення діяльності органів та посадових осіб місцевого самоврядування в місті;

6) у разі необхідності публікують в місцевих засобах масової інформації проекти місцевих нормативних актів для їх широкого обговорення, виступають ініціаторами проведення громадських слухань з питань найбільш важливого громадського значення;

7) готують пропозиції ради щодо необхідності проведення місцевого референдуму чи дорадчого опитування громадян.

Стаття 18. Спільне засідання комісій

1. Питання, які належать до відання кількох постійних комісій, можуть за ініціативою комісій, а також за дорученням ради, міського голови, секретаря міської ради, розглядатися постійними комісіями спільно. Висновки і рекомендації, прийняті постійними комісіями на їх спільних засіданнях, підписуються головами відповідних постійних комісій.

2. Головує на такому засіданні голова комісії, який визначений головним у підготовці чи попередньому розгляді питання. У інших випадках головуючий визначається за взаємним погодженням.

3. Порядок проведення спільного засідання комісій має відповідати нормам, викладеним у цьому регламенті для засідання комісії.

4. Голосування по кожному питанню проводиться окремо по кожній із комісій.

5. Спільним ухваленим рішенням вважається рішення, за яке проголосувала більшість від складу в кожній комісії, що брала участь в спільному засіданні. У цьому випадку може бути оформлено спільне рішення комісій, яке підписується головами комісій, або особами, що їх замінюють.

6. У випадку, коли результати голосування по окремому чи усіх рішеннях у різних комісіях є протилежними, оформляються окремі рішення по кожній із комісій в порядку, встановленому цим положенням.

7. Відповідальним за складання протоколу є комісія, визначена головною або комісія, голова якої був головуючим на спільному засіданні.

8. Протокол спільного засідання підписується головуючим на засіданні та головами комісій, що брали участь у спільному засіданні або особами, що їх замінюють.

Стаття 19. Забезпечення роботи комісій

1. Секретар ради, забезпечуючи діяльність ради, забезпечує комісію для проведення засідань необхідним приміщенням, здійснює тиражування проектів документів, що підлягають розгляду.

2. За заявкою голови комісії, секретар ради,  забезпечує присутність на засіданні комісії відповідального працівника для вирішення організаційних питань, що виникають під час проведення засідання.

3. У межах коштів, передбачених міським бюджетом на організацію роботи комісій, комісія може залучати для забезпечення своєї діяльності позаштатних консультантів, експертів з окремих питань, а також замовляти проведення необхідних досліджень чи розробки проектів нормативних актів в межах своєї компетенції.

Підрозділ 5. Тимчасові контрольні комісії ради

Стаття 20. Тимчасова контрольна комісія ради

1. Рада може створювати тимчасові контрольні комісії ради для здійснення контролю з конкретно визначених радою питань, що належать до повноважень місцевого самоврядування.

2. За ініціативою міського голови, секретаря ради та депутатів утворюється тимчасова контрольна комісія.

3. Тимчасова спеціальна комісія здійснює свою діяльність відповідно до порядку, встановленого для постійних комісій ради.

Стаття 21. Створення тимчасової контрольної комісії ради

1. Тимчасова контрольна комісія ради утворюється шляхом ухвалення відповідного рішення.

2. Рішення ради про створення тимчасової спеціальної комісії повинно визначати:

а) назву комісії;

б) завдання комісії;

в) кількісний склад комісії;

г) обраного радою голову (співголів) комісії:

д) персональний склад членів комісії;

е) термін діяльності комісії на час виконання певної роботи;

є)додаткові права у межах чинного законодавства (як що це необхідно), надані радою цій комісії;

ж)обсяг коштів (та їх джерела), попередньо виділених у розпорядження комісії для оплати робіт чи послуг, виконаних або наданих юридичними і фізичними особами, залученими комісією для виконання завдання;

з) заходи щодо кадрового, матеріально-технічного, інформаційного, організаційного забезпечення роботи комісії.

3. Головою або членом тимчасової контрольної комісії ради не може бути депутат, щодо якого може мати місце конфлікт інтересів, а саме: комісія розглядає питання, що стосується діяльності депутата, пов'язаних з ним осіб в розумінні українського законодавства або юридичних осіб, до керівництва якими чи щодо власності над якими він або пов'язані з ним особи, мають безпосереднє відношення.

4. Тимчасова контрольна комісія обирається з числа депутатів ради, які дали на це згоду і які відповідають вимогам ч.3 цієї статті. У складі тимчасової контрольної комісії мають бути представлені за їх бажанням усі депутатські фракції і групи рад.

5. Голосування щодо утворення та персонального складу кожної тимчасової контрольної комісії здійснюється окремо.

6. На підставі заяви депутата, який входить до складу тимчасової контрольної комісії, він звільняється секретарем ради від обов'язку бути присутнім на засіданнях постійної комісії ради, членом якої він є, і його відсутність з цієї причини не впливає на кворум у постійній комісії.

7. В разі необхідності на час роботи в тимчасовій контрольній комісії депутат може тимчасово звільнятись від виконання своїх обов'язків за основним місцем праці з відповідною компенсацією, передбаченою законодавством за участь у роботі ради та її органах.

Стаття 22. Термін діяльності тимчасової контрольної комісії

1. Тимчасова контрольна комісія у визначений радою термін подає раді звіт про виконану роботу, а також підготовлені нею проекти рішень, інші матеріали, які поширюються серед депутатів.

2. Після обговорення результатів роботи тимчасової контрольної комісії в постійних комісіях ради та на пленарному засіданні, рада приймає щодо цих результатів остаточне рішення або доручає комісії продовжити роботу і визначає для цього новий термін.

3. Повноваження тимчасової контрольної комісії ради припиняється з моменту прийняття радою остаточного рішення щодо результатів роботи цієї комісії, а також у разі припинення повноважень ради, яка створила цю комісію.

 

 

 

Підрозділ 6.Орган забезпечуючий діяльність ради

 

РОЗДІЛ III. СЕСІЇ РАДИ

Підрозділ 1. Скликання, відкриття і закриття сесії

Стаття 23. Сесія ради

1. Рада проводить свою роботу сесійно.

2. Сесія - форма роботи ради як представницького органу, яка складається з пленарних засідань ради, а також засідань постійних комісій ради, що відбуваються тільки під час сесії.

Стаття 24. Скликання та порядок проведення першої сесії

Перша сесію новообраної ради скликається міською територіальною виборчою комісією не пізніш як через два тижні після рєєстрації новообраних депутатів ради в кількості, яка забезпечує повноважність складу ради шляхом публічного оголошення в засобах масової інформації, іншими способами, що забезпечують публічність оголошення.

Перше пленарне засідання першої сесії відкриває голова міської територіальної виборчої комісії, який інформує раду про підсумки виборів депутатів і міського голови, визнання їх повноважень. З моменту визнання повноважень депутатів ради нового скликання та новообраного міського голови головує на пленарних засіданнях першої сесії новообраний голова. 

Стаття 25. Підготовча депутатська група (робоча група)

1. Для підготовки другої сесії новообраної міської ради на першій сесії міської ради утворюється підготовча депутатська група (робоча група).

2. Персональний склад підготовчої депутатської групи (робочої групи) формується міською радою з числа депутатів за пропозицією новообраного міського голови та депутатів міської ради.

3. Підготовча депутатська група (робоча група), на підставі пропозицій міського голови та депутатів ради готує:

а) проект порядку денного наступної сесії ради нового скликання;

б) проект рішення про перелік постійних комісій та їх функції;

в) проекти інших документів, що виносяться на наступну сесію;

г) пропозиції щодо організації роботи наступного пленарного засідання;

д) проект регламенту міської ради;

е) проект положення про постійні комісії;

4. Депутат не пізніш як за 5 днів до початку другої сесії подає на ім'я новообраного міського голови назви комісій, в яких він згоден працювати та на якій посаді;

5. Перше засідання підготовчої депутатської групи (робочої групи) міський голова скликає не пізніше як за тиждень до початку наступної сесії ради нового скликання.

6. Група здійснює роботу на засадах, встановлених для тимчасових контрольних комісій ради, і припиняє свою діяльність із створенням постійних комісій ради.

Стаття 26. Скликання та порядок проведення другої сесії

Другу сесію ради скликає новообраний міський голова.

Міський голова інформує депутатів ради про проведену роботу Підготовчою депутатською групою, після чого радою затверджується порядок денний сесії, який формується з таких питань:

а) затвердження регламенту ради;

б) обрання секретаря ради;

в) утворення постійних комісій ради, обрання голів комісій , затвердження положення про постійні комісії ради;

г) інші питання;

Розгляд і затвердження порядку денного сесії на подальший період роботи ради здійснюється відповідно до вимог цього регламенту.

 

Стаття 27. Скликання наступних сесій ради

1. Сесії, наступні після першої, скликаються міським головою відповідно до плану роботи міської ради, затвердженого радою, з його ініціативи, а також у двотижневий термін, за пропозицією більшості членів виконавчого комітету ради або не менш як третини депутатів від загального складу ради. У цьому випадку сесію відкриває та веде міський голова.

2. При порушені зазначених термінів скликання сесії або за дорученням міського голови сесію скликає, відкриває та веде секретар ради.

3. При відмові чи неможливості скликання сесії міським головою та секретарем ради сесія скликається:

а) з ініціативи виконавчого комітету - постійною комісією ради;

б) з ініціативи третини депутатів від загального складу ради - цими депутатами.

4. У випадку, передбаченому пункту а. ч. 3, подання за підписами не менше половини членів виконкому ради з поясненням причин скликання сесії ради, проектами порядку денного сесії ради та проектами необхідних рішень реєструється в секретаріаті ради та невідкладно подається голові комісії ради з питань регламенту, який зобов'язаний протягом не пізніше трьох днів від дати отримання подання, скликати засідання комісії, на якому розглянути дане подання та здійснити всі необхідні кроки щодо скликання сесії не пізніше, як за два тижні від дати подання. Головує на сесійному засіданні у цьому випадку голова комісії чи інший депутат, визначений комісією.

5. У випадку, передбаченому пункту б. ч.3, подання за підписами не менше третини депутатів від складу ради з поясненням причин скликання сесії ради, визначеною датою скликання сесії, проектами порядку денного сесії ради та проектами необхідних рішень реєструється в секретаріаті ради. Секретар ради зобов'язаний протягом не пізніше трьох днів від моменту отримання подання повідомити усіх депутатів ради про скликання сесії за ініціативою групи депутатів. У цьому випадку сесію відкриває за дорученням групи депутатів, якими була скликана сесія, депутат, що входить до її складу, а веде сесію за рішенням ради один із депутатів ради.

6. Рішення про скликання чергової сесії повідомляється депутатам не пізніш як за 10 днів до сесії, у виняткових випадках - не пізніш як за добу до сесії.

7. Інформація про місце і час проведення та про планований порядок денний засідань ради доводиться секретарем ради до відома кожного депутата, а також оприлюднюється через засоби масової інформації або іншим публічним способом не пізніше як за 10 днів до сесії.

Стаття 28. Особливості ведення першої та наступних сесій за умов не обрання міського голови

1. У разі, коли обрано повноважний склад ради, але не обрано міського голову, про що на першій сесії ради інформує голова територіальної виборчої комісії, рада обирає тимчасову президію з числа депутатів ради в кількості трьох-п`яти осіб. Члени тимчасової президії почергово головують на пленарних засіданнях ради до обрання секретаря ради. З часу обрання секретаря ради, він головує на пленарних засіданнях ради.

Стаття 29. План роботи міської ради.

Проект плану роботи міської ради складається з урахуванням пропозицій міського голови, постійних комісії ради, депутатів ради, депутатських груп/фракцій та її виконавчих органів. План міської ради затверджується на сесії міської ради на півроку: в грудні - на І півріччя наступного року , в червні – на ІІ півріччя поточного року.      

Стаття 30. Відкриття та закриття сесії ради

1. Відкриття сесії ради оголошується головуючим на початку першого пленарного засідання.

2. Відкриваючи сесію, головуючий повідомляє номер сесії, скликання ради та оголошує підставу її скликання відповідно до цього регламенту.

3. Пропозиції щодо призупинення роботи сесії виносяться головуючим, постійною комісією ради, депутатськими групами, фракціями, депутатами.

4. Рішення про час поновлення сесії приймається разом з прийняттям рішення про її призупинення більшістю від присутніх на сесії депутатів ради.

5. Закриття сесії оголошується головуючим на засіданні після завершення розгляду усіх питань, що були включені до порядку денного.

6. Сесія не може бути закрита, якщо рада не визначилась щодо всіх питань порядку денного.

7. Постійні комісії ради можуть продовжувати роботу після закінчення сесії згідно свого плану роботи та у інших випадках.

 1. При відкритті сесії та після її закриття виконується Державний гімн України.

Підрозділ 2. Робочі органи сесії ради

Стаття 31. Лічильна комісія

1. Лічильною комісією є робочий орган сесії ради, що створюється для підрахунку голосів депутатів при голосуваннях.

2. Лічильна комісія формується, як правило, з трьох депутатів за алфавітним списком.

3. Лічильна комісія обирається радою процедурним рішенням за пропозицією головуючого. Лічильна комісія не може складатись тільки з членів однієї депутатської групи/фракції та не може бути включено більше одного представника депутатської фракції/групи. Підрахунок голосів при обранні першої лічильної комісії здійснюється головуючим.

4. Лічильна комісія обирає зі свого складу голову. Засідання лічильної комісії проводяться гласно і відкрито.

5. У роботі лічильної комісії не можуть брати участь депутати, кандидатури яких включені до бюлетенів для таємного голосування.

6. Рішення лічильної комісії приймається більшістю голосів членів комісії.

7. Протоколи лічильної комісії за результатами голосування затверджується радою.

Стаття 32. Редакційна комісія

1. Редакційною комісією є робочий орган сесії ради, що створюється для доопрацювання окремих, найбільш важливих проектів рішень ради та редакційного уточнення ухвалених рішень.

2. Редакційна комісія обирається радою з числа депутатів процедурним рішенням за пропозицією головуючого та депутатів. В роботі редакційної комісії беруть участь автори проекту рішення;

3. Редакційна комісія оформляє остаточну редакцію прийнятого рішення. Цей примірник підписується уповноваженим членом комісії не пізніше наступного робочого дня після пленарного засідання.

 

 

 

Підрозділ 3. Порядок денний сесії

Стаття 33. Формування проекту порядку денного сесії ради

1. Проект порядку денного сесії ради, не пізніше як за два тижні до дати початку сесії ради, формує міський голова на основі:

а) затвердженого радою перспективного плану роботи ради;

б) пропозицій секретаря ради;

в) пропозицій депутатів ради, депутатських груп чи фракцій;

г) пропозицій постійних комісій ради;

д) пропозицій, поданих громадою в порядку місцевої ініціативи;

е) пропозицій виконавчого комітету.

2. Не рідше одного разу в квартал до порядку денного вноситься питання про заслуховування інформації:

а) про виконання бюджету та рух коштів у позабюджетних фондах;

б) про роботу постійних комісій, про виконання рішень ради, депутатських звернень та запитів;

в) про виконання доручень виборців, що були включені радою в перелік доручень, що підлягають виконанню.

 г)про роботу виконавчого комітету.

3. Пропозиція щодо кожного питання, яке пропонується включити до проекту порядку денного сесії, подається з проектом рішення, яке пропонується прийняти за цією пропозицією, підготовленим згідно з вимогами регламенту.

4. Пропозиції з порядку денного можуть офіційно вноситься міським головою, секретарем ради, постійними комісіями, депутатами ради не пізніше, ніж за п’ять днів до сесії. 

Стаття 34. Затвердження порядку денного

1. Проект порядку денного підлягає затвердженню на початку першого пленарного засідання сесії ради, для чого головуючий оголошує розгляд питання "про порядок денний сесії ради" у такій послідовності:

а) внесення та обговорення пропозицій про вилучення окремих питань з розгляду;

б) внесення та обговорення пропозицій про можливість включення до проекту порядку денного додаткових питань, якщо вони підготовлені відповідно до вимог цього регламенту;

в) голосування проекту порядку денного за основу – 1/3 голосів від загального складу ради;

г) вилучення окремих питань з розгляду – 2/3 голосів від загального складу ради;

д) включення додаткових питань до розгляду, якщо вони підготовлені відповідно до вимог цього регламенту – 1/3 голосів від загального складу ради;

е) затвердження порядку денного в цілому – більшістю в 1/3 голосів від загального складу ради;

2. Щодо пропозицій порядку денного, що були подані в порядку місцевої ініціативи, то вони вважаються включеними в порядок денний без голосування.

Стаття 35. Розгляд питань порядку денного

1. Питання затвердженого порядку денного сесії ради, як правило, розглядаються у тій черговості, у якій вони були затверджені.

2. В окремих випадках черговість розгляду питань може бути змінено за рішенням ради, прийняттям більшістю голосів від складу ради після обговорення за скороченою процедурою.

 1. При цьому заслуховується виступ ініціатора такої пропозиції з її обґрунтуванням, опонента пропозиції, а також заслуховується виступ

з цього питання представника відповідної комісії.

4. Виключення питання із затвердженого порядку денного приймається радою 2/3 голосів від присутніх на засіданні.

5. Під час роботи сесії пропозиції про зміни її порядку денного можуть вноситись:

а) міським головою;

б) секретарем ради;

в) постійною комісією;

г) депутатською фракцією/групою;

д) за поданням депутатів.

6. Для внесення до порядку денного сесії питань про відміну рішення ради, прийнятого на поточній сесії, внесення доповнень та поправкою до нього, а також до регламенту, необхідна 2/3 голосів депутатів від загального складу ради.

Підрозділ 4. Підготовка питань на розгляд сесії

Стаття 36. Підготовка матеріалів на пленарне засідання

1. За підготовку матеріалів на пленарне засідання ради несуть відповідальність секретар ради та заступники міського голови у відповідності з функціональним розподілом повноважень.

2.Проекти рішень повинні бути оформлені відповідно до вимог цього Регламенту, Положення про постійній комісії міської ради, Інструкції з ведення діловодства в органах самоврядування, згідно з ,,Листом погодження,, якій додається до проектів рішень.

3.У ,,Листі погодження,, вказується назва за чиєю пропозицією він вноситься на розгляд сесії, якій відділ його готує.

4.Секретар ради, відділи, служби міськвиконкому на підставі поданих документів та пропозицій після їх розгляду вивчення, готують проект рішень на сесію.

5.До оригіналу проекту рішення додаються відповідні документи, пояснювальні записки, довідкові матеріали, акти та висновки.

6.За десять днів до початку роботи сесії міської ради проекти рішень погоджуються із заступником міського голови до відання якого віднесені дані питання, юристом міськвиконкому та секретарем міської ради, який фіксує дату надходження документів.

7.Не пізніше, ніж п’ять днів до початку роботи сесії проекти рішень подаються в постійні комісії, які візують їх і фіксують свої зауваження та пропозиції у ,,Листі погодження,,     

 

Стаття 37. Попередній розгляд проекту рішення

1. Включенню питання до проекту порядку денного та його винесенню на розгляд пленарного засідання ради підлягають обов’язковому розгляду профільними постійними комісіями і не розглядаються на пленарних засіданнях сесій міської ради без їх висновку та пропозицій, наданих у письмовій формі та оприлюднення на офіційному web-сайті міської ради.

2. Попередній розгляд питань до проекту порядку денного (після розгляду його у постійній комісії відповідного профілю) проводиться за участю голів фракцій (заступників, секретарів або інших представників фракцій), голів постійних комісій (заступників, секретарів або інших представників постійних комісій) та депутатів (за бажанням) не пізніше як за сім  календарних днів. 

3. При прийнятті невідкладних рішень на вимогу міського голови за погодженням не менше двох третин депутатів від складу ради, засідання відповідної комісії з розгляду ініційованого головою питання може бути проведене під час пленарного засідання.

4. Підготовку питань на розгляд сесії ради організовує секретар ради.

Стаття 38. Вимога до проекту рішення ради

1. Проект рішення, що планується винести на розгляд ради, подається секретарю ради у друкованій та електронній формі (на дискеті у текстовому форматі).

2. До проекту рішення додається пояснювальна записка, в якій вказується:

а) характеристика стану речей у ділянці, яку унормовує рішення;

б) потреба і мета прийняття рішення;

в) прогнозовані суспільні, економічні, фінансові та юридичні наслідки прийняття рішення;

г) прогноз щодо можливого зменшення надходжень або збільшення видатків місцевого бюджету.

3. До проекту рішення окремо додається інформація про службову адресу та контактні телефони розробників проекту рішення та осіб, відповідальних за його супроводження, список запрошених, перелік організацій та осіб, яким необхідно направити рішення.

4. На проекті рішення ради, обов’язково повинні бути візи:

- секретаря міської ради;

- начальника юридичного відділу виконавчого комітету ради, або особи, яка його заміщує;

- заступника міського голови у відповідності з функціональним розподілом повноважень;

- керівника підрозділу міськвиконкому, який безпосередньо здійснював його підготовку.

На проектах рішень ради та на додатках до цих рішень, які підготовлені постійними комісіями, групами, фракціями, а також депутатами, повинні бути підписи голів постійних комісій, груп, фракцій або депутатів, які готували відповідний проект рішення.

5.Текст проекту ухвали повинен складатися з таких частин:

а) мотивуючої, в якій містяться посилання на закон, інший акт або документ, обставини, якими викликана необхідність прийняття даного рішення;

б) вирішальної, в якій конкретно і чітко формулюються рішення, виконавці поставленого завдання;

в) заключної, в якій вказані посадова особа або постійна комісія, на яких покладається контроль за виконанням рішення.

7. До проекту рішення додаються передбачені текстом додатки в оригіналі.

Стаття 39. Узгодження проекту рішення

1. Друкування та розмноження проектів рішень та інших матеріалів сесії проводиться з примірника, підготовленого відповідно до вимог регламенту та положення „ Про узгодження проекту рішення ради ”.

2. Секретар ради відповідає за забезпечення депутатів необхідною кількістю копій проектів рішень, ухвал не пізніше як за п’ять днів до відповідного пленарного засідання.

3. Висновки і рекомендації комісій щодо проекту рішення подаються у письмовій формі. Проекти рішень після їх розгляду постійними комісіями візуються головами відповідних комісій.

4. Узагальнення зауважень і пропозицій до проекту рішення, вироблення остаточного його варіанту покладається на ініціаторів проекту і можуть бути додатково розглянуті на спільних засіданнях постійних комісій ради.

5. Проекти рішень та розпоряджень, що можуть вплинути на конкуренцію, зокрема щодо створення суб’єктів господарювання, встановлення та зміни правил їх поведінки на ринку, або такі, що можуть призвести до недопущення, усунення, обмеження чи спотворення конкуренції на відповідних ринках підлягають погодженню з  територіальним відділенням Антимонопольного комітету України.

 1. Проекти рішень та розпоряджень, що можуть вплинути на конкуренцію, зокрема щодо створення суб’єктів господарювання, встановлення та зміни правил їх поведінки на ринку, або такі, що можуть призвести до недопущення, усунення, обмеження чи спотворення конкуренції на відповідних ринках погоджуються у порядку, визначеному Положенням про порядок погодження з органами Антимонопольного комітету України рішень органів влади, органів адміністративно-господарського управління та контролю,  органів місцевого самоврядування  щодо демонополізації економіки, розвитку конкуренції та  антимонопольного регулювання, затвердженого розпорядженням Антимонопольного комітету України від 01 квітня 1994 року №4-р (із змінами), зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 20 квітня 1996 року № 78/287.

Підрозділ 5. Пленарні засідання

Стаття 40. Розклад пленарних засідань сесії ради

1. Сесія ради розпочинається з пленарного засідання у визначений в рішенні про проведення сесії час.

2. Як правило, якщо інше не встановлено окремим рішенням ради, ранкові пленарні засідання ради починаються о 10 годині.

3. Після кожних півтори години роботи оголошується перерва на 20 хвилин.

4. Одноразово може бути прийняте процедурне рішення про інший розпорядок роботи на день.

5. На початку ранкового засідання відводиться до 60 хвилин для оголошення депутатських запитів, депутатських звернень і депутатських запитань.

6. Наприкінці пленарного засідання відводиться до 30 хвилин для проведення обговорення питань (в тому числі і заздалегідь означених), які можуть бути не пов'язані з питаннями порядку денного сесії "різне". Рішення з обговорюваних питань у цей час радою не приймаються, а головуючий дає виконавцям відповідні доручення.

Стаття 41. Встановлення правоспроможності/кворуму засідання

1. Пленарне засідання є правоспроможним за умови участі у ньому більше половини від загального складу ради.

2. Участь депутатів визначається за їх підписами при реєстрації, яка проводиться перед початком засідання. Дані щодо реєстрації оголошуються головуючим на початку засідання.

3. У разі відсутності необхідної кількості депутатів, головуючий, за погодженням більшістю від присутніх депутатів, може перенести початок пленарного засідання на 30 хвилин для виклику відсутніх депутатів або переносить проведення засідання на інший, встановлений ним день, але не більше, ніж на два тижні.

Стаття 42. Депутатський запит

1. Депутатський запит - це заявлена попередньо або на пленарному засіданні ради і підтримана радою вимога депутата до міського голови, секретаря ради, заступника міського голови, керівників виконавчих органів ради, а також до керівників розташованих на території ради підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності, вирішити питання, дати офіційне роз'яснення або викласти позицію з питань, що мають суспільне значення і належать до відання ради.

2. Депутатський запит може бути внесений депутатом міської ради чи групою депутатів попередньо чи на пленарному засіданні ради у письмовій формі або усній формі. Запит підлягає включенню у порядок денний пленарного засідання ради.

3. Депутатський запит обговорюється у разі необхідності на пленарному засіданні ради.

4. Рада може зобов’язати відповідний орган надати в установлений нею термін, звіт про виконання рішення по запиту депутата.

5. Орган або посадова особа, до яких звернено депутатський запит, зобов’язані в установлений радою термін надати офіційну письмову відповідь на нього відповідній раді та депутату міської ради. Якщо запит по об’єктивним причинам не може бути розглянуто в установлений термін, то орган або виконавча особа зобов’язані повідомити у письмовій формі раду або депутата, який подав запит, і запропонувати інший термін, який не повинен перевищувати один місяць з дня отримання запиту. Відповідь на запит розглядається на пленарному засіданні ради.

6. Депутат міської ради має право дати оцінку відповіді на свій депутатський запит. По результатам відповіді на депутатський запит може бути проведено обговорення, якщо цього вимагає не менше, ніж ¼ присутніх на засіданні депутатів міської ради.

7.Для розгляду депутатських запитів та інформації по зверненнях, заявах депутатів на кожному засіданні відводиться окремий час.

8.Пропозиції і зауваження висловлені депутатами ради на сесіях або передані в письмовій формі головуючому на пленарних засіданнях розглядається радою і при необхідності приймається відповідне рішення ради.

За результатами розгляду відповіді на депутатський запит рада приймає відповідне рішення.

Стаття 43. Депутатське запитання

1. Депутатське запитання - це засіб одержання депутатом інформації або роз'яснення з тієї чи іншої проблеми.

2. Запитання до керівних осіб ради, її виконавчих органів, можуть бути поставлені депутатом усно під час його виступу на сесії ради або подані письмово через секретаря ради.

3. Відповідь на депутатське запитання  оголошується на пленарному засіданні ради або надається депутатові особисто.

4. Запитання не включається до порядку денного сесії, не обговорюється і рішення щодо нього не приймається.

 

Підрозділ 6. Доручення виборців.

         Стаття 44. Узагальнення доручень виборців.

1. Доручення виборців, які надійшли в міську раду, узагальнюються секретарем ради.

2. Узагальнені доручення виборців направляються виконавчому комітету, відділам та управлінням міської ради з метою вивчення та внесення конкретних пропозицій щодо терміну та фінансування виконання.

3. Доручення виборців розглядаються виконавчим комітетом міської ради протягом 30 днів. Прийняті заходи щодо виконання доручень виборців передаються на розгляд та затвердження міської ради в 5-ти денний термін.

 

Стаття 45. Організація виконання доручень виборців.

1. Міська рада при одержанні від виконавчого комітету пропозицій шодо проекту заходів на виконання доручень виборців і після вивчення постійними комісіями, розглядає і затверджує план заходів по виконанню доручень виборців.

2. Зміни та доповнення в план заходів по виконанню доручень виборців вносяться: секретарем ради, постійними комісіями, депутатами міської ради, виконавчим комітетом.

3. Рішення щодо реалізації доручень виборців враховується в програмі економічного та соціального розвитку міста та при затвердженні міського бюджету.

4.Секретар  забезпечує реалізацію доручень виборців, один раз на рік інформують раду про хід їх виконання, після чого виконані доручення виборців знімаються з контролю міською радою.

5. Міська рада та її органи щороку інформують населення про хід виконання доручень виборців.

 

           Підрозділ 7. Ведення пленарних засідань

Стаття 46. Головуючий на пленарному засіданні ради

1. Відкриває, веде і закриває пленарні засідання ради міський голова.

2. За відсутності міського голови або у випадках, передбачених цим регламентом, обов'язки головуючого виконує секретар ради, голова постійної комісії ради з питань регламенту, коли сесія скликана цією комісією або одноразово обраний депутатами головуючий на засіданні у інших випадках, визначених Законом України "Про місцеве самоврядування в Україні" та цим регламентом.

3. На час доповіді, співдоповіді або виступу у дебатах головуючого на засіданні, а також під час розгляду питання персонально щодо головуючого на засіданні, ведення засідання доручається іншій особі.

Стаття 47. Повноваження головуючого

1. Головуючий на засіданні ради:

а) відкриває, закриває та неупереджено веде засідання, оголошує перерви у засіданнях ради;

б) виносить на обговорення проекти рішень ради, оголошує їх повну назву, ініціаторів внесення та наявність віз (погоджень);

в) інформує про матеріали, що надійшли на адресу ради;

г) організовує розгляд питань;

д) повідомляє списки осіб, які записалися для виступу;

е) надає слово для доповіді (співдоповіді), виступу, оголошує наступного промовця;

є) створює рівні можливості депутатам для участі в обговоренні питань;

ж) ставить питання на голосування, оголошує його результати;

з) забезпечує дотримання цього регламенту всіма присутніми на засіданні;

і) робить офіційні повідомлення, а також ті, які вважає за необхідне оголосити;

ї) вживає заходів до підтримання порядку на засіданні;

й)здійснює інші повноваження, що випливають з цього регламенту.

2. Під час засідання ради головуючий на засіданні не коментує і не дає оцінок щодо промовців та їх виступів, за винятком випадків, зазначених в цьому регламенті.

3. Головуючий на засіданні може доручити іншим особам зачитування письмових документів, пропозицій щодо обговорюваного питання.

4. З питань, підготовлених відповідною комісією ради, зачитування документів, пропозицій від комісії здійснюється визначеним комісією доповідачем.

Підрозділ 8. Порядок надання слова

Стаття 48. Регламент розгляду питання

1. Розгляд питання порядку денного включає як правило: доповідь, співдоповідь, запитання та відповіді доповідачеві/співдоповідачеві, обговорення та заключного слова.

2. Для доповіді надається час тривалістю до 20 хвилин, співдоповіді - до 10 хвилин, запитання – до 1 хвилини, та відповіді - до двох хвилин і заключного слова - 5 хвилин.

3. Для виступів в обговоренні надається час тривалістю до 5 хвилин; для повторних виступів у обговоренні, а також для виступів щодо постатейного голосування проектів рішень, для заяв, внесення запитів, резолюцій, виступів у "різному" - 3 хвилини; для виступів щодо кандидатур, процедури та з мотивів голосування, пояснень, зауважень, запитань, пропозицій, повідомлень і довідок, внесення поправок - 2 хвилини.

4. Головуючий може надати промовцю триваліший час, якщо ніхто з присутніх депутатів не заперечує.

5. Якщо виступ промовця був перерваний, наданий для виступу час продовжується на відповідний термін.

6. Розгляд питання порядку денного не може перериватися розглядом інших питань порядку денного; якщо таке відбувається, то розгляд перерваного питання починається спочатку.

Стаття 49. Загальний час на обговорення питання

1. Загальний час для обговорення питання на пленарному засіданні ради становить не більше години.

2. Якщо у ході обговорення з'ясується, що визначеного часу недостатньо, то рада без обговорення може прийняти процедурне рішення про збільшення часу для обговорення або зняти питання з розгляду, як непідготовлене, в порядку встановленому регламентом для виключення питання з порядку денного.

Стаття 50. Надання слова

1. Заява про надання слова на пленарному засіданні з будь-якого питання порядку денного подається в письмовій формі головуючому після оголошення початку розгляду питання. У заяві вказується назва депутатської групи, фракції чи постійної комісії, від якої уповноважений виступити депутат або те, що він виступає від себе особисто.

2. Після доповіді та співдоповіді з обговорюваного питання головуючим оголошується список осіб, які записалися на виступ з питання, що розглядається.

 1. Запрошеним особам слово для виступу надається за рішенням сесії.

4. В окремих випадках, коли не поступило письмових заявок, а також для розгляду процедурних питань, головуючий надає слово для виступу за зверненням депутата, підтвердженого підняттям руки.

5. Депутат (крім міського голови, секретаря ради, голів постійних комісій ради, представника від фракції, доповідача) може виступити на засіданні ради з одного й того ж питання чи пропозиції, які будуть ставитися на голосування, тільки один раз, не рахуючи внесення поправок у ході засідання. Повторно слово депутату може надаватися тільки в разі необхідності процедурного рішення ради, прийнятим без обговорення.

6. Позачергово, але не перериваючи промовця, головуючим на засіданні надається слово для довідки, відповіді на запитання, роз'яснень та щодо:

а) порядку ведення засідання ради;

б) постановки відкладеного питання;

в) постановки питання про неприйнятність;

г) внесення поправки або заперечення щодо неї.

7. Окремі репліки чи виступи секретаря ради, депутатів з місця, зроблені без надання слова головуючим, є неприпустимими.

8. Депутату, який не зареєструвався, слово для будь-яких виступів, крім заяви, не надається.

Стаття 51. Гарантоване право слова

1. Кожна з фракцій та постійних комісій має гарантоване право на постановку запитання доповідачу, а також на виступ одного свого представника з питання порядку денного чи пропозиції, які мають ставитися на голосування.

2. Гарантоване право виступу належить, на його прохання, депутату; автору проекту рішення чи поправки, яка голосується, надається слово для виступу.

3. Головуючий надає слово для виступу з обговорюваного питання:

а) голові бюджетної комісії ради та керівнику фінансового управління - з питань, що стосуються можливих змін надходжень чи видатків міського бюджету;

б) особам, запрошеним на засідання для розгляду конкретного питання, при умові процедурного рішення ради з даного питання.

4. Гарантоване право на доповідь та заключне слово належить представникові ініціативної групи, від якої було внесено на розгляд питання в порядку місцевої ініціативи.

Стаття 52. Відмова від виступу

1. Депутат у будь-який момент може відмовитися від свого виступу, передати своє право на виступ іншому депутатові або помінятися з ним чергою, повідомивши письмово про це головуючого.

2. У разі відсутності депутата у момент надання йому слова, вважається, що він відмовився від слова, якщо він не передав свого права на виступ іншому депутату.

Стаття 53. Вимога до виступу

1. Доповіді та співдоповіді, виголошуються з трибуни.

2. Якщо головуючий на засіданні не представив промовця під час надання йому слова, промовець представляється на початку виступу, а у разі виступу від депутатської групи чи комісії ради - зазначає і її назву.

 1. Промовець повинен виступати тільки з того питання, з якого йому надано слово.

4. Доповідь, співдоповідь мають містити інформацію про суть проблеми, що розв'язується рішенням, яке обговорюється, зміст самого рішення та можливі позитивні та негативні наслідки від його ухвалення.

5. Пропозиції щодо питання, яке розглядається, або до проекту рішення, яке голосується, мають бути чітко сформульованими і містити визначену позицію промовця щодо цього питання.

6. Запитання доповідачам і співдоповідачам ставляться письмово або усно. Запитання формулюються коротко і чітко. Головуючий на засіданні оголошує письмові запитання та надає слово для одного запитання депутату почергово на засадах рівності. Депутат, який поставив запитання, може уточнити та доповнити його, а також оголосити, чи задоволений він відповіддю. Тим, хто виступає в обговоренні, запитання не ставляться, за винятком уточнюючих запитань від головуючого на засіданні.

7. Якщо депутат вважає, що виступаючий або головуючий на засіданні неправильно тлумачать його слова або дії, він може у письмовій формі звернутися до головуючого з проханням надати йому слово для пояснень чи зауважень. Слово надається відразу після звернення.

Стаття 54. Оголошення голосування

1. Після закінчення обговорення головуючий повідомляє депутатів про перехід до голосування.

2. З цього моменту слово може надаватися тільки щодо процедурних питань способу чи порядку голосування і тільки до моменту проголошення головуючим фрази: "ставиться на голосування...."

3. Голосування не відокремлюється в часі від оголошення головуючим на засіданні пропозицій, що ставляться на голосування.

4.Перед голосуванням головуючий на засіданні оголошує:

а)необхідну кількість голосів для прийняття рішення;

б)від голосування (якщо з цього приводу є спеціальні вимоги Регламенту або з цих питань від депутатів надійшли пропозиції) 

Підрозділ 9. Порядок голосування пропозицій.

 

Стаття 55. Розгляд пропозицій та уточнень

1. Розгляд пропозицій, доповнень та уточнень щодо проекту рішення міської ради проводиться лише після прийняття міською радою внесеного тексту проекту рішення за основу.

2. У випадку, якщо проект рішення не приймається за основу, питання, з якого було підготовлено проект рішення, знімається з порядку денного.

3. За рішенням міської ради текст проекту рішення на засіданні міської ради може не оголошуватися, якщо текст проекту роздано депутатам.

4. Голосування по проекту рішення проводиться в цілому або з початку по пунктах, по розділах, а потім - в цілому.

Стаття 56. Загальні вимоги щодо голосування пропозицій

1. На голосування ставляться всі пропозиції і поправки, що надійшли у письмовому чи усному вигляді і не були відкликані.

2. Якщо окрема думка депутата містить пропозиції щодо обговорюваного питання, головуючий на засіданні оголошує ці пропозиції і ставить їх на голосування також.

3. За рішенням ради головуючий на засіданні може відмовити ініціатору пропозиції чи поправки поставити на голосування запропонований ним текст, якщо текст сформульовано нечітко або не стосується обговорюваного питання, суперечить раніше прийнятим рішенням, повторює по суті відхилений радою текст. Процедурне рішення з цього приводу може прийматися радою без обговорення.

4. Відхилені радою пропозиції і поправки щодо вже прийнятого тексту при повторному їх внесенні (в ході розгляду того ж питання порядку денного) на голосування не ставляться, крім випадку, коли після скасування рішення щодо прийнятого тексту його розгляд починається знову.

 

        Стаття 57.  Голосування поправок

1. Внесена до пропозиції поправка до рішення ставиться на голосування раніше, ніж сама пропозиція. Якщо внесена поправка має на меті відхилення пропозиції, то на голосування ставиться текст пропозиції.

2.Поправка до поправки ставиться на голосування в порядку їх надходження.

 1. Після голосування поправок до пропозиції на голосування в цілому ставиться пропозиція з внесеними до неї поправками.

Стаття 58. Оголошення суті голосування

1. Перед голосуванням головуючий оголошує  пропозиції чи поправки, що будуть ставитися на голосування, при цьому називається ініціатор внесення пропозиції чи поправок .

2. Перед голосуванням кількох пропозицій або поправок, які виключають одна одну, головуючий на засіданні послідовно оголошує їх зміст і, якщо немає зауважень до їх змісту, проводить голосування щодо кожної поправки чи пропозиції окремо.

3. Після голосування всіх поправок проект рішення голосується в цілому.

4. Після закінчення голосування головуючий на засіданні оголошує його результати і прийняте рішення.

Підрозділ 10. Прийняття рішень

Стаття 59. Прийняття рішень радою

1. На пленарних засіданнях рада може приймати нормативні та інші акти у формі:

а) рішення ради, прийнятого у межах її компетенції, відповідно до Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" для досягнення певної цілі, що спричинює певні юридичні наслідки;

б) доручення - рішення ради, що стосується органу чи посадової особи ради, і містить зобов'язання або повноваження до одноразової дії;

в) звернення - рішення ради, звернене до не підпорядкованих раді суб'єктів із закликом до певних дій та ініціатив;

г) заяви - рішення ради, що містить в собі виявлення позиції ради з певних питань;

д) процедурного рішення - рішення, прийняте радою з процедурних питань відповідно до цього регламенту.

2. Рішення ради приймається на її пленарному засіданні шляхом персонального голосування депутатів.

3. При встановленні результатів голосування до загального складу включається міський голова, якщо він бере участь у пленарному засіданні ради, і враховується його голос.

4. Після оголошення головуючим на засіданні початку голосування ніхто не може переривати голосування. З початку процедури голосування і до оголошення його результатів слово нікому не надається.

5. У разі порушення процедури голосування або виникнення перешкод під час його проведення, негайно проводиться повторне голосування без обговорення.

6. Якщо результат голосування викликає обґрунтовані сумніви, рада може прийняти процедурне рішення про пере голосування.

Стаття 60. Неприйнятність рішень

У ході обговорення проектів рішень, пропозицій, суб’єкти, які мають право внесення пропозицій на сесію, а також члени виконавчого комітету ради, в будь-який час можуть порушити питання про їх неприйнятність з таких причин:

- їх невідповідності Конституції України або чинним законам України;

- їх прийняття не входить до компетенції ради;

- рішення про неприйнятність приймається більшістю голосів від загального складу ради

Стаття 61. Підписання прийнятих рішень

1. Рішення ради у п'ятиденний термін з моменту його прийняття підписується головуючим на засіданні ради.

2. Рішення ради протягом терміну визначеного частиною 1 цієї статті може бути зупинено міським головою і внесено на повторний розгляд ради з обґрунтуванням зауважень, для чого своїм розпорядженням міський голова має скликати пленарне засідання ради.

3. Рада зобов'язана у двотижневий термін з дня зупинення рішення повторно його розглянути.

4. Якщо міський голова у двотижневий термін не скликав пленарне засідання ради чи не вніс зупинене рішення на розгляд ради, а так само якщо рада відхилила зауваження міського голови і підтвердила попереднє рішення двома третинами голосів від загального складу ради, воно набирає чинності не залежно від підписання його міським головою.

5. У випадку, коли міський голова не підписує прийняті радою в межах її компетенції рішення, рада може поставити питання про незабезпечення міським головою наданих йому повноважень.

Стаття 62. Процедурні питання

1. Процедурними вважаються питання, що стосуються визначення способу розгляду питань на засіданні ради, зокрема:

а) про перерву в засіданні, перенесення чи закриття засідання;

б) про проведення додаткової реєстрації;

в) про встановлення часових обмежень для виступів і дискусії в цілому;

г) про надання додаткового часу для виступу;

д) про зміну черговості виступів;

е) про надання слова запрошеним на засідання;

є) про передачу питання на розгляд відповідної комісії ради;

ж) про визначення способу проведення голосування;

з) про форму бюлетеня для таємного голосування;

і) про перерахунок голосів;

ї) про взяття інформації до відома;

й) про встановлення терміну відповіді на депутатський запит.

2. При виникненні сумніву, чи запропоноване до розгляду питання є процедурним, радою про це приймається процедурне рішення.

3. Процедурні рішення приймаються більшістю голосів депутатів, зареєстрованих на засіданні.

Стаття 63. Порядок прийняття рішення

1. Рішення ради приймається відкритим голосуванням більшістю голосів "ЗА" від загального складу ради за винятком випадків, зазначених у регламенті. Голосування може проводитись як за допомогою підняття рук, а у разі таємного голосування - за допомогою бюлетенів.

2. Проект рішення або пропозиція, які не отримали необхідної більшості голосів на підтримку, вважаються відхиленими. Таке відхилення проекту рішення заноситься до протоколу пленарного засідання як рішення ради.

3. Депутат, що був відсутній під час голосування, не може подати свій голос після завершення голосування.

4. Прийняття рішень з процедурних та організаційних питань роботи ради, спрямованих на одноразове відхилення закріплених у регламенті положень, здійснюється більшістю голосів депутатів від загального складу ради;

5. Рішення ради з будь-якого питання приймається після його обговорення. Рішення ради може прийматися без обговорення на пленарному засіданні, якщо жоден з депутатів не заперечує на пленарному засіданні проти цього.

Стаття 64. Обговорення і голосування пропозиції про відхилення (неприйнятність) документу.

1. У будь-який час міським головою, секретарем ради або депутатом ради може бути внесена пропозиція про відхилення документа, вилучення його структурної частини. Обговорення цієї пропозиції проводиться одночасно з обговоренням зазначених питань. Пропозиція про вилучення ставиться на голосування першою.

2. Якщо питання про неприйнятність ухвали рішення підтримано більшістю присутніх депутатів, відповідний документ направляється для опрацювання суб’єкту, який вніс на сесію цей проект рішення.

3. Особа, яка внесла пропозицію про відхилення документа, вилучення його структурної частини, не пізніше наступного дня від дня голосування з цього питання надає до секретаря міської ради в письмовій формі проект рішення ради про відхилення відповідного документа або вилучення його структурної частини.

 1. Після доопрацювання, з метою зняття питання про неприйнятність, текст підлягає розгляду в загальному порядку.

Стаття 65. Відкрите голосування

1. Рішення ради приймаються відкритим поіменним голосуванням,

окрім випадків, прямо передбачених Законом, у яких рішення приймаються

таємним голосуванням. Відкрите поіменне голосування відбувається шляхом

оголошення позиції депутата: в ході голосування голова лічильної комісії

оголошує в алфавітному порядку прізвища депутатів. Депутат прізвище,

якого оголошено, заявляє про свою позицію «за», «проти», «утримався» та

фіксує підписом на окремих листах, які йдуть як додатки до протоколу

пленарного засідання. Результати поіменного голосування оприлюднюються

на офіційному веб-сайті рад та розміщуються в день голосування і

зберігаються протягом необмеженого строку всі результати поіменних

голосувань. Результати поіменного голосування є невід’ємною частиною

протоколу сесії ради". Результати поіменного голосування підлягають

обов’язковому оприлюдненню та наданню за запитом відповідно до Закону

України "Про доступ до публічної інформації".

2. За пропозицією міського голови, рішенням ради на кожному пленарному сесійному засіданні міської ради,  із працівників виконавчих органів міської ради обираються секретарі які ведуть особисто підрахунок голосів та ведуть розширені протоколи пленарних засідань.

3. Результати поіменного та відкритого  голосування оголошується головуючим за кожен варіант,  який заноситься о протоколу.

4. На кожному пленарному засіданні міської ради із числа депутатів обирається відповідальний за підрахунок голосів, який на вимогу голосуючого, секретаря ради, депутатів особисто повторно веде підрахунок голосів та оголошує результати.

5. За процедурним рішенням, підтриманим третиною депутатів  зареєстрованих на засіданні, результати голосування оприлюднюються в громадсько-політичній газеті «Місто робітниче». Інших засобах масової інформації.

Стаття 66. Таємне голосування

1. Таємне голосування проводиться за процедурним  рішенням ради та у випадках, передбачених законом та регламентом.

2. Якщо обрано спосіб таємного голосування за допомогою бюлетенів, то радою повинна бути створена лічильна комісія, яка встановлює і доводить до відома депутатів:

а) час і місце проведення голосування;

б) порядок заповнення бюлетеня;

в) порядок організації голосування.

3. Бюлетені для таємного голосування з питань, що поставлені на голосування, виготовляються за формою, запропонованою лічильною комісією і затвердженою процедурним рішенням ради.

4. Перед початком таємного голосування лічильна комісія:

а) отримує від секретаря ради складений за алфавітним порядком список усіх депутатів та бюлетені для таємного голосування;

б) опломбовує скриньку для таємного голосування і забезпечує всі умови для повного дотримання таємниці голосування;

в) завіряє бюлетень особистими підписами та печаткою міської ради, бюлетені - по кількості обраних депутатів.

5. На підставі посвідчення(тимчасового посвідчення) депутата ради члени лічильної комісії видають кожному депутатові один бюлетень, за отримання якого депутат розписується. Депутат заповнює бюлетень  в окремо відведеному приміщенні чи частині приміщення; умови голосування повинні забезпечувати закритість процесу заповнення бюлетеня. Заповнені бюлетені опускаються у скриньку для таємного голосування.    

6. Після закінчення голосування лічильна комісія відкриває скриньку для таємного голосування і здійснює підрахунок голосів. При підрахунку голосів і встановленні результатів виборів можуть бути присутні лише члени лічильної комісії.

7. Про результати таємного голосування лічильна комісія складає протокол, який підписують усі члени лічильної комісії. Голова комісії або уповноважений на те член комісії оголошує результати голосування.

Стаття 67. Види голосування

 1. Якщо у регламенті прямо не вказано вид голосування щодо розгляду певного питання, за процедурним рішенням ради може бути застосовано один із таких видів голосування:

а) кількісне - вибір варіанту відповіді: "за", "проти", "утримався";

б) рейтингове - послідовність кількох голосувань "за" щодо різних варіантів, що ставляться на голосування; кількість голосувань "за" окремого депутата не обмежується;

2. Якщо на голосування виноситься більше двох варіантів, сесія може прийняти процедурне рішення провести голосування у два тури; у другому турі на голосування виносяться варіанти, що набрали найбільше голосів депутатів у першому турі.

Підрозділ 11. Спеціальні процедури прийняття рішень

Стаття 68. Обрання секретаря ради

1. Секретар ради обирається таємним голосуванням з числа депутатів.

2. Кандидатуру секретаря пропонує раді міський голова .

3.Пропозиція щодо кандидатури секретаря ради може вноситися на  розгляд ради не менш як половиною депутатів від загального складу відповідної ради. У разі, якщо рада не підтримала кандидатуру внесену на її розгляд не менш як половиною депутатів від загального складу ради, наступну пропозицію вносить міський голова.

4. Представлена кандидатура обговорюється на засіданні ради.

5. Якщо пропонується кілька кандидатур, то за процедурним рішенням ради вони обираються на пленарному засіданні ради зокрема або всі разом.

 

 

Стаття 69. Відкликання секретаря

1. Секретар ради може бути в будь-який час відкликаний радою.

2. Пропозиції про відкликання секретаря ради вносяться:

а) міським головою;

б) не менш як третиною депутатів від загального складу ради.

3. Проект рішення ради про відкликання секретаря готує ініціатор подання, який і виступає з доповіддю про причини подання.

4. Секретар ради має право гарантованого виступу до 15 хвилин при обговоренні подання про його відкликання.

5. Голосування за відкликання секретаря здійснюється таємним голосуванням.

6. Рішення ради про відкликання секретаря повинно містити відомості про причини відкликання.

7. Якщо рішення про відкликання з посади секретаря ради не прийняте, наступний раз подання про відкликання може виноситися на голосування не раніше наступної сесії.

Стаття 70. Відкликання голови постійної комісії

1. Голова постійної комісії може бути в будь-який час відкликаний радою.

2. Пропозиції про відкликання голови постійної комісії ради вносяться:

а) міським головою;

б) за рішенням відповідної постійної комісії ради, прийнятим на її засіданні (без врахування голосу самого голови постійної комісії):

в) не менш як третиною депутатів від загального складу ради.

3. Якщо питання про відкликання порушено за рішенням постійної комісії, рада заслуховує доповідь з цього питання одного з членів комісії, визначеного нею.

4. Голова постійної комісії доповідає про свою діяльність на цій посаді та організацію і стан справ з питань, віднесених до його відання та відповідає на запитання депутатів.

5. Голосування за відкликання голови постійної комісії здійснюється таємним голосуванням, якщо не прийнято інше рішення відповідно до норм цього регламенту.

6. Рішення ради про відкликання голови постійної комісії повинно містити відомості про причини відкликання.

7. Якщо рішення про відкликання з посади голови постійної комісії не прийнято, наступного разу подання про відкликання може виноситися на голосування не раніше наступної сесії.

Стаття 71. Обрання членів виконавчого комітету ради

1. Кандидатури членів виконавчого комітету, заступників міського голови та керуючого справами вносить на розгляд ради міський голова.

2. Внесені на розгляд ради кандидатури заступників міського голови обговорюються у постійних комісіях, депутатських фракціях та групах, які готують щодо кандидатур мотивовані висновки і за потреби роблять доповіді на пленарних засіданнях.

3. Розгляд кандидатур до складу виконавчого комітету постійними комісіями ради відбувається за участі цих кандидатур, до яких депутати можуть ставити запитання та отримувати необхідні відповіді.

4. Кандидати на посади заступників міського голови обов'язково виступають на пленарному засіданні, відповідають на запитання і обговорюються на пленарному засіданні. Щодо інших кандидатів у члени виконавчого комітету, то їх персональні виступи на засіданнях ради є обов'язковими, якщо цього вимагає депутати ради.

5. В обговоренні кандидатур на посади заступників міського голови, членів виконкому можуть брати участь тільки депутати.

6. Рада приймає рішення про голосування щодо кожної кандидатури окремо чи списком.

7. Якщо запропонована міським головою кандидатура не дістала підтримки необхідної більшості депутатів, міський голова у десятиденний термін представляє раді кандидатуру, щодо якої проводиться нове обговорення і голосування.

8. Питання про звільнення із займаних посад заступників міського голови, керівників утворених радою органів підлягає розгляду і обговоренню не раніше як через тиждень і не пізніше як через два тижні з моменту включення до порядку денного. Під час розгляду цього питання заступникам міського голови і керівникам вказаних органів повинно бути надане слово для виступу.

9. До складу виконавчого комітету міської ради не можуть входити депутати цієї ради окрім секретаря ради.

Стаття 72. Відкликання з посад за власним бажанням

1. Будь-яка посадова особа, обрання чи призначення якої передбачено цим регламентом, у будь-який час може скласти свої повноваження за власним бажанням шляхом подання відповідної заяви на ім'я міського голови.

2. Рішення про задоволення заяви вважається прийнятим з моменту оголошення цієї заяви особою, що її подала на пленарному засіданні ради, при цьому голосування не проводиться.

3. В інших випадках, коли особа не може сама оголосити заяву на засіданні ради, голосування про відкликання особи з посади за її заявою є обов'язковим.

Стаття 73. Дострокове припинення повноважень міського голови,  повноважень міської ради та повноважень (заміщення) депутата міської ради, 

Повноваження міського голови, повноважень міської ради, повноважень (заміщення) депутата міської ради здійснюється згідно чинного законодавства.

Стаття 74. Розгляд проекту бюджету

1. Підготовка проекту бюджету є обов'язком виконавчого комітету ради, що здійснюється ним у  співпраці з постійними комісіями ради.

2. Проект рішення виноситься на засідання ради виконавчим комітетом за погодженням профільної постійної комісії з урахуванням пропозицій інших постійних комісій ради. Проект бюджету має бути розроблений на основі рішення про основні напрямки бюджетної політики на наступний рік. Відхилення від неї повинні бути зазначені окремо і ґрунтовно вмотивовані.

3. Проект бюджету повинен бути розданий депутатам не пізніше як за

п’ять днів до визначеного терміну закінчення розгляду проекту в постійних комісіях. Засідання постійних комісій відбуваються за участю представника фінансового органу і керівників відповідних виконавчих органів ради. Постійні комісії передають свої поправки до проекту бюджету у профільну постійну комісію.

4. Поправки можуть бути лише такого змісту:

а) скоротити статтю видатків (доходів);

б) виключити статтю видатків (доходів);

в) збільшити статтю видатків (доходів);

г) додати нову статтю видатків (доходів).

5. Протягом не більше п’ять днів на засіданнях профілюючої постійної комісії розглядаються поправки, що надійшли у визначений термін. Про час цих засідань офіційно повідомляються інші постійні комісії.

6. Управління фінансів готує доповідь про бюджет, а профільна постійна комісія готує співдоповідь про підтримані поправки і перелік відхилених поправок.

7. Після обговорення на голосування ставиться проект доручення щодо врахування у проекті бюджету висновків і пропозицій постійних комісій. Якщо проект такого доручення не підтримується, рада приймає рішення або про повернення проекту доручення на доопрацювання в постійні комісії, або про розгляд на пленарному засіданні всіх поправок, що надійшли в профільну постійну комісію з дотриманням вимог, зазначених в цій статті.

8. Виконавчий комітет ради протягом десяти днів доопрацьовує проект бюджету відповідно до доручення ради і подає доопрацьований проект на затвердження.

9. Після затвердження звіту про виконання бюджету та розгляду виконання програми економічного і соціального розвитку міста за попередній рік, міська рада при необхідності вносить зміни до міського бюджету на поточний рік.

Підрозділ 12. Оприлюднення рішень ради

Стаття 75. Набрання чинності рішень ради

1. Рішення ради нормативно-правового характеру набирають чинності з дня їх офіційного оприлюднення, якщо радою не встановлено більш пізній термін введення цих рішень у дію.

2. Рішення ради нормативно-правового характеру оприлюднюються черезх п’ять днів після його прийняття.  

3. Інші рішення ради набувають чинності з моменту їх прийняття, якщо не встановлено інший термін введення цих рішень в дію.

4. У разі виявлення невідповідності оприлюдненого тексту з оригіналом, секретар ради забезпечує реалізацію необхідних заходів для якнайшвидшого опублікування прийнятого тексту рішення.

Стаття 76. Оприлюднення рішень ради

1. Рішення ради нормативного характеру, а також звернення та заяви підлягають обов'язковому оприлюдненню через опублікування їх у газеті «Місто робітниче» та інших засобах масової інформації;

2.Всі прийняті радою рішення в одному примірникові підшиваються в спеціальну книгу прийнятих радою рішень, яка зберігається  у секретаря ради.

3.Кожен має право ознайомитися з будь – яким  рішенням ради через вільний доступ до книги прийнятих рішень та отримати копію будь – якого рішення ради з книги прийнятих радою рішень. 

Підрозділ 13. Дисципліна та етика пленарних засідань

Стаття 77. Дотримання регламенту виступів

1. На засіданні ради промовець не повинен вживати образливі висловлювання, непристойні та лайливі слова, закликати до незаконних і насильницьких дій. Головуючий на засіданні має право попередити промовця про неприпустимість таких висловлювань і закликів або припинити його виступ, а у разі повторного порушення - позбавити його права виступу на даному засіданні.

2. Якщо головуючий на засіданні звертається до промовця, останній повинен негайно зупинити свій виступ, інакше головуючий на засіданні може припинити його виступ.

3. Якщо промовець перевищує час, відведений для виступу або висловлюється не з обговорюваного питання, або виступає не з тих підстав, з яких йому надано слово, головуючий на засіданні після одного попередження позбавляє його слова.

4. Якщо депутат вважає, що промовець або головуючий на засіданні неправильно тлумачить його слова або дії, він може у письмовій формі звернутися до головуючого на засіданні з проханням надати йому слово для пояснень чи зауважень. За таким зверненням головуючий на засіданні може надати депутату слово відразу або в кінці обговорення.

Стаття 78. Дотримання дисципліни в залі засідань

1.Особи, присутні на сесії, які не є депутатами не мають права втручатись в роботу сесії, зобов’язані утримуватись, від прояв свого ставлення щодо ходу вирішення сесією тих чи інших питань, дотримуватись Регламенту та підкорятись вимогам головуючого. У разі порушення вказаних вимог за пропозицією головуючого, депутатів, до них можуть бути застосовані міри впливу.      

2.Під час засідання ради депутати не повинні заважати промовцям і слухачам діями, які перешкоджають викладенню або сприйманню виступу (вигуками, оплесками, вставанням тощо).

3. Якщо депутат своєю поведінкою заважає проведенню засідання ради, головуючий на засіданні попереджає його персонально і закликає до порядку. Після повторного попередження протягом дня процедурним рішенням рада може запропонувати депутату залишити зал до кінця засідання. Якщо депутат відмовляється залишити зал, головуючий на засіданні  припиняє засідання до виконання депутатом вимоги головуючого.

 1. Під час засідання ради головуючий, секретар ради, депутати та присутні особи на засіданні не коментують і не дають оцінок щодо виступів депутатів.

5. Особи, що перебувають у залі, де проводиться сесія, перед початком її роботи повинні відключити дзвінки мобільних телефонів.

6. У разі грубого порушення дисципліни або перешкод у проведенні засідання головуючий на засіданні може оголосити перерву або закрити засідання.

7. У разі оголошення перерви або закриття засідання у зв’язку з обставинами рада збирається у наступний день, якщо інший термін не буде оголошений головуючим.

 

Стаття 79. Заміна головуючого.

1.При переході до чергового питання порядку денного або на при кінці засідання депутат має право звернутись до головуючого на засіданні із зауваженнями  і запитаннями щодо організації розгляду питань і ведення засідання, отримати відповідь і дати ім. оцінку.

2.У разі порушення Регламенту головуючим на засіданні, ради, після скороченого обговорення , може 2/3 голосів від загального складу ради прийняти процедурне рішення про заміну головуючого на засіданні.

Стаття 80. Відсутність депутата на засіданнях ради

1. Відсутність депутата на засіданнях ради та її органів, до яких його обрано, допускається лише з поважних причин.

2. Підставою для відсутності депутата на засіданнях ради чи її органів, які проводяться згідно з розкладом засідань, є виконання депутатом у цей же час доручень ради або її органів, якщо про такі доручення ними було прийнято відповідні рішення. Про відсутність депутата із зазначених та інших причин раду повідомляє секретар ради.

3. За звичайних умов поважною причиною для відсутності депутата є його відпустка, відрядження за місцем основної роботи, тимчасове увільнення від роботи у зв’язку з хворобою, доглядом за дитиною та іншими обставинами, коли згідно із законодавством працівник має право на тимчасову відпустку.

4. Якщо хтось із депутатів не може прибути вчасно на засідання, то про це він має повідомити міського голову, секретаря ради  не пізніше як за добу до початку пленарного засідання.

5. Не допускається залишати пленарне засідання ради без попереднього узгодження з головуючим.

 

Підрозділ 14. Протокол та запис засідання

Стаття 81. Протокол засідання ради

1. Засідання ради протоколюється. Ведення розширеного протоколу засідань ради здійснюють секретарі ради які призначаються за пропозицією головуючого із працівників виконавчих органів міської ради. Протокол засідання ради підписує головуючий на засіданні. 

 1. У протоколі засідання ради зазначаються: назва ради, порядковий номер сесії, дата, час і місце проведення засідання, кількість присутніх на засіданні депутатів, винесені на розгляд питання порядку денного,  прізвища головуючого на засіданні і промовців; всі винесені на голосування питання і пропозиції, спосіб їх вирішення; повні результати голосування..
 2. До протоколу засідання ради додатково включаються:

1) дані про поіменну реєстрацію депутатів, присутніх на засіданні;

2) результати поіменного голосування;

3) прийняті рішення;

4) повні результати голосування;

5) тексти оголошених і неоголошених виступів депутатів;

6) окремі думки депутатів та їх груп щодо прийнятих радою рішень;

7) доповіді та співдоповіді за основними питаннями порядку денного;

8) протоколи тимчасової комісії;

9) бюлетені таємного голосування;

10) список запрошених на сесію;

11) список відсутніх депутатів;

12) письмові пропозиції та зауваження депутатів;

13) реєстр звернень громадян до ради під час сесії та інше.

 Стаття 82. Запис засідання

1.Пленарні засідання міської ради фіксувати  в повному обсязі за допомогою записів інформації технічними засобами.

 1. Записи засідань сесій міської ради вважати офіційним документом, що підтверджує процес обговорення та прийняття рішень міською радою, як додаток до протоколу пленарних засідань сесій міської ради 

Стаття 83. Зберігання протоколів та записів

1. Протокол і запис  інформації технічними засобами засідання ради є офіційними документами, що підтверджують процес обговорення та прийняття рішення радою.

2.Записи засідання ради зберігаються протягом усього скликання ради у секретаря ради і до архіву не передаються.

3. Протоколи засідань зберігаються протягом усього скликання ради у секретаря ради  і передаються до архіву згідно законодавства України.

4. Протокол закритого засідання зберігається у порядку, встановленому для документів з обмеженим доступом.

5. Матеріали засідання надаються для ознайомлення відповідно до вимог законодавства України про інформацію.

 1. Депутати забезпечуються копіями протоколів та записів за особистим зверненням, а також за зверненням помічника – консультанта депутата.

7.Записи та протоколи засідань ради надаються депутатам ради та помічника – консультанта депутата   для ознайомлення за їх зверненням, негайно, після закриття пленарного засідання сесії міської ради.

Секретар міської ради                                                               Є.І.Підцерковний